Права и обавезе

Права пунолетних чланова Организације су:

Бирање

Сви чланови имају право да бирају и буду бирани у органе и тела Организације

Увид у пословање Организације

Сви чланови Организације имају право да прате рад органа и тела Организације и буду информисани о свим питањима из рада Организације и Савеза

Повластице у градском, приградском и локалном  превозу

Чланови Организације с подручја Града Лесковца, приградских насеља и подручја неких општина имају повластице у коришћењу превоза

Молбе и захтеви

Сви редовни чланови Организације  могу тражити и добити помоћ од стране Организације у писању молби, жалби, захтева.

Обавезе редовних чланова Организације 

 Статут и акти 

Да се у свом раду придржавају Статута и аката Организације

Учешће у раду организације

Да у складу са својим могућностима  активно учествују у утврђивању и остваривању циљева и задатака Организације

Чланарина

Да плаћају  чланарину уколико посебном одлуком Организације или Савеза нијсу ослобођени  плаћања

Имовина и углед Организације

Сви чланови су дужни да чувају имовину и углед Организације